REGULAMIN
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy www.twojedomki.pl jest prowadzony przez Bartosza Sobotę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „ELEKTRO RYGIEL” Bartosz Sobota z siedzibą w Młodasku, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7822176680, REGON: 634590864.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie internetowym są Towarami nowymi, używalnymi, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

II. Definicje
Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
1. Sprzedający – Bartosz Sobota prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ELEKTRO RYGIEL” Bartosz Sobota z siedzibą w Młodasku, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7822176680.
2. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży i/lub dostawy i/lub montażu z Sprzedającym w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, zawodową.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia.
7. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w odrębnej zakładce Sklepu Internetowego.
8. Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.
9. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towaru uzewnętrzniona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Klienta, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach zakupu Towaru, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar i usługi.
10. Sklep Internetowy - strona internetowa prowadzona przez Sprzedającego, dostępna pod adresem elektronicznym www.twojedomki.pl, za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego specyfikacji oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach zakupu Towaru.
11. Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.
12. Usługa – świadczenie usług dodatkowych przez Sprzedającego obok sprzedaży Towaru, tj.: forma dostawy, montaż i instalacja elementów konstrukcji, usługi założenia dodatkowych elementów, tj. rynien, ocieplenia etc.  

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. W celu nabycia Towaru i/lub usług dodatkowych należy złożyć Zamówienie. Zamówienie można złożyć na jeden z poniższych sposobów:
a) wysyłając wypełniony formularz zamówienia z naszej strony internetowej,
b) zamawiając telefonicznie pod numerem tel.: + 48 508 131 667, + 48 508 131 507 lub poprzez e-mail: biuro@twojedomki.pl
c) osobiście w siedzibie firmy.
1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej oraz e-mail można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia telefoniczne oraz w siedzibie firmy przyjmowane są w dni robocze w godzinach pracy biura, tj. 7:00 – 16:00
2. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie twojedomki.pl. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego jako „GOŚĆ”.
3. Zamówienie Towarów lub Usług realizuje się poprzez: wybranie Towarów lub Usług, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „KUP TERAZ” lub „CHCE ZAMÓWIĆ TEN DOM” znajdującego się przy opisie Towarów lub Usług, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty, a następnie kliknięcie potwierdzenia zamówienia.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem do realizacji. Po przejściu do zakładki „PŁATNOŚCI” Klient otrzymuje informację o konieczności skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia terminu realizacji zamówienia i szczegółów zawarcia umowy. Dokonanie płatności przed skontaktowaniem się z Biurem Obsługi Klienta rezerwuje jedynie kolejkę w produkcji zakupionego towaru.
5. Po wygenerowaniu zamówienia pracownicy Sprzedawcy przygotują specjalną umowę dla Klienta z uwzględnieniem potrzeb wskazanych w zamówieniu. Klient otrzyma umowę na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia. Następnie należy się z nią dokładnie zapoznać, wydrukować w dwóch egzemplarzach i listem poleconym przesłać na nasz adres: ul. Kaźmierska 2A, 64-530 Młodasko. Przed wysyłką należy przesłać skan jednego podpisanego egzemplarza na adres: biuro@twojedomki.pl. Zwrotnie Klient otrzyma jeden oryginał egzemplarza podpisanego przez obie strony Umowy, który zostanie niezwłocznie przesłany na adres z Umowy lub inny wskazany przez Klienta.
6. Klient przed zawarciem umowy ma prawo do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie mają warunki umowy, niniejszy Regulamin, OWU oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Z chwilą przesłania przez Klienta wiadomości e-mail do Sprzedawcy z podpisanym skanem umowy sprzedaży oraz potwierdzeniem wpłaty kwoty zadatku wskazanej w umowie - dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
8. W chwili zawarcia umowy sprzedaży Klient wpłaca Sprzedawcy określoną przez Strony kwotę zadatku. Pozostała część wartości przedmiotu umowy będzie płatna przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatnością gotówkową przed końcowym etapem inwestycji, o którym poinformuje Sprzedawca. Przez końcowy etap inwestycji rozumie się etap przed montażem elementów związanych z konstrukcją dachu (położeniem połaci dachowej) i/lub, w przypadku transportu bez montażu, przez końcowy etap inwestycji rozumie się załadunek towaru.
9. W przypadku wyboru niestandardowego projektu Sprzedawca przesyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail projekt domku celem jego akceptacji. Akceptacja projektu przez Klienta jednoznaczna jest z wyrażeniem zgody na podjęcie dalszych działań przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy. Brak akceptacji projektu przez Klienta uniemożliwia wykonanie umowy.
10. Wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy, są wytwarzane dopiero od momentu zawarcia umowy. Średni okres realizacji zamówienia uzależniony jest od ilości zamówień w danym okresie, poziomu skomplikowania zamówienia czy wybranej usługi montażu i wynosi od 2 tygodni do 2 miesięcy. Czas realizacji umowy liczony jest od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie III pkt 10 niniejszego regulaminu. Po tym czasie Sprzedawca ustala z Klientem termin montażu.
11. Orientacyjny termin montażu określony zostaje w zawartej umowie sprzedaży. Jednakże w przypadku zaistnienia zdarzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, może on przedłużyć wskazane terminy po uprzednim poinformowaniu Klienta o ich zmianie. Informacja następuje w formie mailowej na adres Klienta. Termin może ulec wydłużeniu również w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów przez producentów drewna i innych elementów potrzebnych do konstrukcji domku. Związane jest to z pozyskiwaniem najwyższej jakości drewna iglastego.

IV. Płatności
1. Wszelkie ceny Towarów/Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.
2. UWAGA: Podane na stronie Sklepu internetowego ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.
3. Sprzedawca akceptuję każdą formę płatności tj. przelew bankowy jak i płatność gotówkową.
4. Zamawiający może zapłacić gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedawcy w godzinach pracy biura, które czynne jest od godziny 7.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
5. Zaleca się wykonanie płatności pozostałej części wartości wynagrodzenia Sprzedawcy przed przystąpieniem do montażu domku.
6. Istnieje możliwość zakupu na warunkach zakupu ratalnego (zakładka: Kredyt/Raty). W wykonaniu umowy sprzedaży, podmiot trzeci (bank) zawiera z Konsumentem umowę o kredyt konsumencki, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie kredytodawcy.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za odmowę finansowania zakupu Towaru przez osobę trzecią w tym odmowę udzielenia kredytu lub pożyczki przez instytucję finansową lub brak możliwości zapłaty przez Kupującego ceny za Towar za pośrednictwem systemów płatności internetowych.
8. Sprzedawca wystawia fakturę imienną lub na firmę Kupującego, na wszystkie sprzedawane towary. Chęć otrzymania faktury i rodzaju należy wskazać podczas składania zamówienia. Opcjonalnie można skontaktować się ze Sprzedawcą po dokonaniu zamówienia.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów lub Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

V. Dostawa
1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem transportu firmowego lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta.
2. Dostawa odbywa się zgodnie z wyborem Klienta – za pośrednictwem transportu firmowego Sprzedawcy lub poprzez odbiór osobisty Klienta.
3. Szczegóły co do poszczególnych form dostawy zostały opisane w Ogólnych Warunkach Umowy, dostępne w zakładce OWU-1.twojedomki.pdf

VI. Przygotowanie do montażu:
1. W celu wykonania montażu Klient zobowiązuje się do przygotowania na terenie montażu właściwego podłoża pod montaż domku tj. zakup oraz ułożenie odpowiedniej liczby bloczków M6(38x25x14) lub ułożenia kostki brukowej lub wylewki betonowej.
2. Klient zawierając umowę oświadcza, iż na nieruchomości, na której posadowiony ma być dom, znajduje się wystarczająco dużo miejsca na montaż domu, z jednoczesnym uwzględnieniem 0,5m obowiązku zachowania niezabudowanej przestrzeni licząc od każdej ściany zewnętrznej, celem zapewnienia prawidłowego dostępu podczas montażu i impregnacji domu.
3. Klient odpowiada za wszelkie prace przygotowawcze, dokumentację prawno-budowlaną, dokonania odpowiednich czynności wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane konieczne do zamontowania domków na nieruchomości Klienta.
4. Umowa nie obejmuje wykonania i kontroli jakości podłoża. Sprzedawca nie odpowiada za wadliwie wykonane podłoże przez Klienta.
5. Sprzedawca wskazuje wyłącznie na standardowe wytyczne podłoża jakie wymagane są do danego rodzaju przedmiotu umowy tj.:
a) jeżeli inwestycja Klienta posiada projekt, podłoże powinno być wykonane zgodnie z projektem budowlanym i wytycznymi kierownika budowy.
b) jeżeli Klient nie posiada projektu budowlanego zobowiązany jest we własnym zakresie potwierdzić poprawność techniczną wykonanego podłoża z fachowcami w tym zakresie zgodnie ze sztuką budowlaną lub skorzystać w pełnym zakresie z usług takich specjalistów.
c) Klient powinien uwzględnić charakter terenu i jakie utwardzenie do danego typu terenu powinien zastosować. Teren powinien być wypoziomowany i ustabilizowany. Powierzchnia gruntu powinna być utwardzona zgodnie ze sztuką budowlaną tj. utwardzony grunt musi być większy od powierzchni zewnętrznej domku, ponadto utwardzony grunt nie może posiadać żadnych spadków.
d) Zależnie od preferencji i możliwości gruntowych Klient stosuje odpowiedni rodzaj podłoża.
1. Sprzedawca wskazuje, iż minimalne warunki co do wylewki powinny być bez spadków, z elementami zbrojeniowymi na wylewce, klasa betonu typ B20, grubość winna być dobrana do wagi domku oraz warunków geologicznych na nieruchomości, na której posadowiony ma być domek.
2. Klient jest zobowiązany za przygotowanie prawidłowego podłoża i jest on odpowiedzialny za jego wadliwe wykonanie.
3. Podłoże musi być zgodne ze sztuką budowlaną w oparciu o projekt zamówionego domku z uwzględnieniem warunków geologicznych panujących na nieruchomości.
4. W przypadku gdy wykonana przez Klienta wylewka nie zachowuje poziomu, montaż domu odbędzie się wyłącznie na pisemne oświadczenie Klienta. Jeżeli Klient oświadczy, iż chce kontynuacji prac, jest to równoznaczne z akceptacją faktu, iż będzie to miało wpływ na warunki techniczne domu, jego trwałość i wyższe ryzyko wad technicznych domu.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wzajemne obowiązki Stron, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego i inne, zostały opisane w OWU (Ogólnych Warunkach Umowy) dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem [OWU-1.twojedomki.pdf] – które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację OWU.
1. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:
        a) Ogólne Warunki Umowy [OWU-1.twojedomki.pdf]
        b) Polityka Prywatności. [OWU-1.twojedomki.pdf]
2. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługują uprawnienia:
        a) W sytuacji, gdy zakup Towaru miał miejsce po 31 grudnia 2022 roku – wskazane w rozdziale 5A (art. 43a i następne) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),
        b) W pozostałych przypadkach – wskazane w przepisach art. 556 i następne Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Szczegółowy proces reklamacyjny został opisany w Ogólnych Warunkach Umowy dostępny w zakładce [OWU-1.twojedomki.pdf]
3. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.
4. Wszystkie materiały graficzne wykorzystane do prezentacji projektów oraz same projekty są objęte ochroną prawa autorskiego.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania klienta droga elektroniczną.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.